• numaphon@gmail.com; info@thailawconsult.com
 • 081-759-8181, 095-874-9974

เกี่ยวกับเราดร. ณุมาพร พัฒนพงศธร
(ทนายพี่ตุ๊กตา)
Dr. Numaphon P. (Attorney)


บริการของเรา
·       ให้คำปรึกษา/คำแนะนำทางกฎหมายและคดีความทุกประเภท
·       แก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ
·       บริหารคดี, ดำเนินคดี, ว่าความคดี ทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักรไทย
·       ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย
·       ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ เพื่อระงับข้อพิพาท
·       ติดตามหนี้สิน สืบทรัพย์ บังคับคดี
·       ปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
·       บริการนักสืบ
·       รับรองลายมือชื่อ (Notary Public Attorney)
 
การบัญชี
·       จดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม
·       วางระบบบัญชี และทำบัญชี บริษัท ห้างฯ ร้านฯ
·       การบริการทางด้านบัญชีของเรา โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย เตรียมการแจ้งภาษีรายเดือนตามกฎหมายของประเทศไทย, รายงานครึ่งปี/ประจำปี งบดุล งบการเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบตรวจภาษีของกรมสรรพากร
 
 
รูปแบบต่างๆของภาษีและรายงานด้านภาษี
บริการเกี่ยวกับด้านภาษีในทุกด้าน รวมถึง
1.      การเสนอรายงานในเรื่องของงบดุลกับงบกำไรขาดทุน
2.      ยื่นรายเดือนแบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด1)
3.      ยื่นรายเดือนรายการภาษีเงินได้หัก ณ. ที่จ่ายบุคคลธรรมดา (ภงด3,ภงด 53)
4.      รายงานมูลค่าเพิ่มภาษีรายเดือน (vat) พร้อมกับการเพิ่มและลดภาษี (ภพ30)
5.      ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด 51)
6.      การคืนภาษีรายได้ประจำปีของภาคเอกชน (ภงด 1ก)
7.      ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด50)
8.      ภาษีทั่วไปของบริษัท
9.      คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่าง ๆ
10.  ยื่นเรื่องและต่อรองกับกรมสรรพกร
กรุณาโทรมานัดล่วงหน้าที่ โทร. 081-759-8181 เพี่อเราจะได้เตรียมข้อมูลให้พร้อมที่จะคำปรึกษากับคุณอย่างถูกต้อง ถูกประเด็น
 
การบริการด้านกฎหมาย
 
คดีแพ่ง 
เช่น คดีบัตรเครดิต คดีเช่าซื้อ คดีกู้ยืมเงิน คดีจ้างทำของ คดีจำนองค้ำประกันหนี้ คดีล้มละลาย (รับเจรจาประนอมหนี้ก่อน และหลังล้มละลาย) คดีแรงงาน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม เรียกค่าชดเชย คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องขอรับรองบุตร ฟ้องแบ่งสินสมรส

คดีทุนทรัพย์ (บาท)

ค่าทนายความ (บาท)

ค่าบังคับคดี (บาท)

ค่าว่าความ (ร้อยละ)

ไม่เกิน 50,000

ขึ้นกับข้อตกลงเป็นกรณี

ขึ้นกับข้อตกลงเป็นกรณี

25

50,001 ถึง 100,000                            

15,000

10,000

25

100,001 ถึง 300,000

30,000

12,000

25

300,001 ถึง 500,000

35,000

14,000

25

500,001 ถึง 800,000

40,000

15,000

20

800,001 ถึง 1,000,000

45,000

17,000

20

1,000,001 ถึง 2,000,000

50,000

18,000

15

2,000,001 ถึง 3,000,000

60,000

19,000

15

3,000,001 บาทขึ้นไป

ขึ้นกับข้อตกลงเป็นกรณี

ขึ้นกับข้อตกลงเป็นกรณี

15


1. ท่านต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียม(ค่าขึ้นศาล) และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการนำส่งคำคู่ความเองเป็นค่าธรรมเนียมตามปกติของศาล (ตามใบเสร็จรับเงิน) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

3.  ค่าบังคับคดี บริษัทฯ จะเรียกเก็บจากท่านต่อเมื่อมีการบังคับคดี หากไม่มีการบังคับคดีท่านไม่ต้องจ่ายค่าบังคับคดี 

4.  ค่าว่าความ (อัตราร้อยละ) ทางบริษัทฯ คิดตามจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง (ตามฟ้อง) และบริษัทฯ จะเรียกเก็บจากท่านต่อเมื่อท่านได้รับเงินจากลูกหนี้หรือจำเลยแล้ว (ตามเกณฑ์เงินสดที่ท่านได้รับ)

5.  กรณีทนายความไปศาลต่างจังหวัด บริษัทฯ จะเรียกเก็บอัตราค่าเดินทางไปศาลในแต่ละครั้ง ตามอัตราดังต่อไปนี้

***สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ท่านไม่ต้องชำระค่าเดินทางในส่วนนี้


6.  คดีนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว จะตกลงกันตามความยากง่ายของการดำเนินคดี 

7.  การว่าจ้างมีการทำสัญญาว่าจ้างว่าความทุกครั้ง เพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจในการจ้างทนายความ 

ในคดีที่มีการร้องสอดหรือร้องคัดค้านให้เป็นคดีมีข้อพิพาท คิดค่าว่าความ จำนวน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ก.)  คดีที่มีข้อพิพาทจากมูลละเมิด คิดค่าว่าความขั้นต่ำ ตั้งแต่ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป

ข.)  คดีที่มีข้อพิพาทจากนิติกรรมสัญญา คิดค่าว่าความขั้นต่ำ ตั้งแต่ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป


2.1  กรณีที่ท่านเป็นโจทก์หรือโจทก์ร่วม

***คิดค่าว่าความขั้นต่ำ ตั้งแต่ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป

***คิดค่าว่าความขั้นต่ำ ตั้งแต่ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขึ้นไป 


1.  หากมีค่าฤชาธรรมเนียมศาล หรือมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่านต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ตามใบเสร็จรับเงิน)

2.  กรณีทนายความเดินทางไปศาลต่างจังหวัด บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าเดินทางตามอัตราของบริษัทฯ

3.  คดีมรดก ฟ้องแบ่งมรดก คดีที่ดิน ฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทางภาระจำยอม ทางจำเป็น คดีครอบครองปรปักษ์ คดีละเมิด เรียกค่าเสียหาย ตลอดจนรับเขียนอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ เขียนฎีกา แก้ฎีกา ขอพิจารณาคดีใหม่ ร้องขอกันส่วน ขอรับชำระหนี้ เพิกถอนการขายทอดตลาด ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอเฉลี่ยหนี้

 

คดีอาญา เช่น คดีลักทรัพย์ คดีวิ่งราวทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดียักยอกทรัพย์ คดีปล้นทรัพย์ คดีรับของโจร โกงเจ้าหนี้ คดีฆ่าคนตาย คดีข่มขืนกระทำชำเรา คดีพรากผู้เยาว์ คดีบุกรุก คดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย คดีหมิ่นประมาท คดีปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม คดีแจ้งความเท็จ เบิกความเท็จ ฟ้องเท็จ และคดียาเสพติดให้โทษ เป็นต้น

 

ค่าบริการในการว่าความในศาลชั้นต้น

 

1.  คดีแพ่ง

คดีไม่มีข้อพิพาทหรือคดีไม่มีทุนทรัพย์

เป็นคดีที่มีการร้องขอฝ่ายเดียว เพื่อใช้สิทธิทางกฎหมาย เช่น คดีร้องจัดการมรดก, คดีร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ หรือบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น ค่าว่าความคิดขั้นต่ำคดีละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ กรณีมีการคัดค้านหรือมีการต่อสู้คดี ก็จะมีการตกลงกันอีกครั้ง

 

คดีมีข้อพิพาท หรือคดีมีทุนทรัพย์ 

กรณีที่ท่านเป็นโจทก์หรือโจทก์ร่วม ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีดังต่อไปนี้

 

เงื่อนไขการดำเนินงาน

คดีมโนสาเร่ ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง ไม่เกิน 300,000 บาท เสียค่าขึ้นศาลไม่เกิน 1,000 บาท 

คดีมีแพ่งสามัญ ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง ไม่เกิน 50 ล้านบาท เสียค่าขึ้นศาล ร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป เสียค่าขึ้นศาล ร้อยละ 0.1 บาท

ค่านำหมาย,ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี), ค่าพาหนะของพยานหมาย (ถ้ามี) เป็นต้น 


2.  ท่านต้องชำระค่าทนายความตามทุนทรัพย์ก่อนที่จะทำคำฟ้องยื่นต่อศาล 

 • ระยะทาง ไม่เกิน 300 กม. คิดค่าเดินทาง = 3,500 บาท 
 • ระยะทาง 300 – 500 กม. คิดค่าเดินทาง = 4,500 บาท
 • ระยะทาง 500 กม. ขึ้นไป คิดค่าเดินทาง = 6,500 บาท

หมายเหตุ

ค่าเดินทางดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าที่พัก, ค่าตั๋วรถเดินทาง, ค่าน้ำมันรถยนต์, ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ทางราชการ หรือเอกชนออกให้ (ตามใบเสร็จรับเงิน) 

 

 

กรณีที่ท่านเป็นจำเลยหรือจำเลยร่วมในคดีแพ่ง 

 

คดีที่ท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่ง

 

2.  คดีอาญา

 • คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์, ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์, ฉ้อโกง, ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น 
 • คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เช่น ฆ่าคนตาย, ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น
 • คดีความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, ชื่อเสียง, คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, ภาษีอากร และอื่นๆ 

2.2  กรณีที่ท่านเป็นจำเลย

 • คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์, ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์, ฉ้อโกง, ยักยอก เป็นต้น 
 • คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เช่น ฆ่าคนตาย, พยายามฆ่า, ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น
 • คดีความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, ชื่อเสียง, คดีทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ 
 • คดีเกี่ยวกับภาษีอากร
 • คดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

หมายเหตุ 

พันธกิจ

เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ทนายความ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีความสามารถในการต่อสู้คดี และขอความร่วมมือจาก ภาครัฐ , องค์กรการกุศล หรือ องค์กรสาธารณะ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และคืนความสุขให้แก่ประชาชนเหล่านั้นให้จงได้

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางของนักกฎหมาย ในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการศึกษากฎหมายระดับเนติบัณฑิต รวมถึงให้คำปรึกษาอรรถคดี การว่าความ