• numaphon@gmail.com; info@thailawconsult.com
 • 081-759-8181, 095-874-9974
 • 2019-08-17
 • ผู้ดูแลระบบ

ทุกวันนี้ คลีนิคเสริมความงามมีหลายรูปแบบ หาได้ง่ายกว่าร้านเซเว่นเสียแล้วล่ะค่ะ ทำให้คดีความที่เกิดขึ้นระหว่างแพทย์กับคนไข้ มากกว่าสมัยก่อนมาก เพราะคนไข้ไม่คิดว่าเป็นเวรกรรมหรือถึงคราวเคราะห์ ที่ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมอีกต่อไปแล้ว

ทีนี้เรามาดูกันว่า หนังสือที่คนไข้ลงลายมือชื่อยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา หากเกิดความเสียหายคนไข้จะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องแพทย์นั้น จะทำให้แพทย์พ้นผิดโดยสิ้นเชิงหรือไม่

พี่ตุ๊กตาได้รวบรวมคำพิพากษาฎีกาต่างๆ เกี่ยวกับคดีฟ้องแพทย์ พอจะสรุปได้ว่า

กรณีแพทย์ต้องรับผิด

 1. การรักษาของแพทย์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 2. แพทย์ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยมากที่สุด
 3. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามปกติวิสัยของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ถือว่า "ประมาทอย่างร้ายแรง"

กรณีแพทย์ไม่ต้องรับผิด

 1. ความเสียหายของคนไข้ มิใช่ผลโดยตรงจากการตรวจรักษาของแพทย์
 2. คนไข้มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ปกปิดไม่แจ้งเรื่องการแพ้ยาแก่แพทย์ ฯลฯ

สิ่งที่คนไข้อาจจะเรียกร้องจากแพทย์ผู้ทำให้เสียหาย

 1. ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน เช่น ค่ารักษาพยาบาลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือผิดพลาดจากการรักษาของแพทย์
 2. ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามฐานานุรูปของคนไข้และทายาท ในกรณีคนไข้เสียชีวิติ
 3. ค่าความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน เช่น ค่าทนทุกข์ทรมานระหว่างเจ็บป่วย ค่าสูญเสียความสวยงาม ค่าสูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็น/ได้ยิน/เดิน ฯลฯ

สรุป: หนังสือที่คนไข้เซ็นต์ยินยอมให้แพทย์ทำการรักษาหรือทำหัตถการ ไม่มีผลทางกฎหมายที่จะห้ามมิให้คนไข้ฟ้องคดี หากเกิดความเสียหายขึ้นดังกล่าวแล้ว

พี่ตุ๊กตาไม่ได้ยุให้ลุกขึ้นมาฟ้องหมอกันนะคะ แต่ในฐานะนักกฎหมาย ก็อยากจะเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้ประชาชนได้ศึกษากันไว้ค่ะ ตอนหน้าพี่ตุ๊กตาจะลงรายละเอียดมากกว่านี้ วันนี้เบาๆ ในวันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ แค่นี้ก่อนค่ะ

แชร์สิ่งนี้