• numaphon@gmail.com; info@thailawconsult.com
 • 081-759-8181, 095-874-9974
 • 2019-08-17
 • ผู้ดูแลระบบ

เมื่อมีความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่มีประกันภัย สามารถดำเนินการเรียกร้องได้ 2 แนวทาง ดังนี้

1. กระบวนการทางศาล

ขั้นตอน 1 ที่บริษัทประกันภัย: ควรเรียกร้องไปที่บริษัทประกันภัยก่อน หากเจรจากันแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทประกันภัยจะออกหลักฐานใดๆ ให้ผู้ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถไปดำเนินการทางศาลได้เลย

ขั้นตอน 2 ที่ศาล: ทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท ยื่นฟ้องศาลแขวง ทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาท ยื่นฟ้องศาลจังหวัด/ศาลแพ่ง/ศาลแพ่งกรุงเทพใต้/ศาลแพ่งธนบุรี

2. กระบวนการของ คปภ. (คณะกรรมการประกันภัย) ซึ่งออกประกาศให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน 1 ที่บริษัทประกันภัย: ในการติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหาย ผู้รับประโยชน์

 • ต้องไปติดต่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กับฝ่ายสินไหมรถยนต์ของบริษัทประกันภัยนั้นก่อน
 • บริษัทประกันภัยจะพิจารณาค่าสินไหมให้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ 7 วัน หรือ 15 วัน
 • แต่ในกรณีที่มีข้อขัดข้อง หรือมีความจำเป็น บริษัทประกันภัยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยได้ทราบเหตุนั้น
 • ซึ่งในกรณีที่เป็นข้อเรียกร้องที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือมีทุนทรัพย์สูง บริษัทประกันภัยจะออกหนังสือให้ผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์หนึ่งฉบับ และแจ้งช่องทางติดต่อในหนังสือ ให้ติดต่อกับหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท มีระยะเวลาเจรจา 30 วัน
 • หากเจรจากันแล้วไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทประกันภัยจึงจะออก หนังสือแสดงว่าได้มาเรียกร้องแล้ว

ขั้นตอน 2 ที่ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สนง.คปภ.: นำหนังสือที่แสดงว่าได้ไปเรียกร้องจากบริษัทประกันภัยแล้ว แนบพร้อมคำร้องเรียนไปยื่นต่อฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ เพื่อฝ่ายคุ้มครองสิทธิฯ จะได้พิจารณาภายใน 15 วัน หรือ 30 วัน แล้วแต่กรณี หากตกลงกันไม่ได้สามารถนำเรื่องเข้าสู่วิธีการอนุญาโตตุลาการได้

ขั้นตอน 3 ที่อนุญาโตตุลาการ สนง.คปภ.: เป็นกรณีระหว่าง ผู้เสียหาย กับ บริษัทประกันภัย สามารถดำเนินการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีได้ที่ อนุญาโตตุลาการ สนง.คปภ. ซึ่งการดำเนินกระบวนพิจารณา มีลักษณะเช่นเดียวกับคดีแพ่งในศาล แต่ค่าธรรมเนียมสูงกว่าค่าขึ้นศาล การนัดเหมือนในศาล สืบพยานเหมือนในศาล แต่กระบวนพิจารณาไวกว่าศาล และเมื่ออนุญาโตตุลาการชี้ขาดแล้ว คดีเป็นอันยุติตาม พรบ.อนุญาโตตุลาการฯ ยกเว้นเฉพาะกรณี

 • ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ/ข้อกฎหมาย
 • ขัดต่อความสงบเรียบร้อย

กรณี ยื่นฟ้อง/ร้องขอ ให้มีคำพิพากษา/คำสั่ง เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สนง.คปภ. เป็นเขตอำนาจศาลแพ่ง

หมายเหตุ:

 • กรณีรถมีประกันภัย ระหว่างบริษัทประกันภัยกับบริษัทประกันภัย สามารถดำเนินการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีได้ที่สำนักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันภัยวินาศภัยไทย
 • กรณี ยื่นฟ้อง/ร้องขอ ให้มีคำพิพากษา/คำสั่ง เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้

~~~~~~~~~~~~~~~
ขอขอบคุณในการเปิดโอกาสทางวิชาการโดย
ท่านอาจารย์ อรัญ ศรีว่องไทย
ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
~~~~~~~~~~~~~~~

Ref:

ทีมทนายสมาคมประกันวินาศภัยไทย

 1. ท่านทนายสมชาย  ชีวาลักขณาลิขิต
 2. ท่านทนายบัลลังก์  แก้วปานกัน
 3. ท่านทนายพัชริน  บูรพัฒน์สิริ
 4. ท่านทนายพัชรีภรณ์  พิศเพ็งกุลวัฒน์

ทีมทนายห้อง "จราจร-ขนส่ง-ประกัน-เช่าซื้อ"

เรียบเรียงโดย :

ท่านทนายชยุต รัตนพงษ์ #chayutr

ที่มา: ข้อมูลจากการประชุมทีมเสวนาเพื่องานสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

แชร์สิ่งนี้