• numaphon@gmail.com; info@thailawconsult.com
  • 081-759-8181, 095-874-9974
  • 2019-09-03
  • ผู้ดูแลระบบ

ฝ่าฝืนสัญญาหมั้น จะมีผลอย่างไร?

จะมีผลทำให้การหมั้นนั้นเป็นโมฆะหรือไม่?


(ก)  การหมั้นที่เกิดโดยชายและหญิงอายุยังไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์
การหมั้นระหว่างชายและหญิงที่อายุยังไม่ครบ 17 ปีนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1435 บัญญัติให้เป็นโมฆะ ฉะนั้นความเป็นโมฆะ เช่นว่านี้แม้ว่าต่อมาคู่หมั้นฝ่ายที่บกพร่องในเรื่องอายุจะมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์แล้วก็ตามก็ไม่ทำให้การหมั้นนั้นสมบูรณ์ขึ้นมาได้

(ข)  การหมั้นระหว่างชายและหญิงที่ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลวิกลจริต
การสมรสระหว่างชายและหญิงที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนวิกลจริต อาจมีผลทำให้เกิดการสมรสที่ฝ่าฝืน มาตรา 1449 การการสมรสดังกล่าวเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงเป็นโมฆะตามมาตรา 150

(ค)  การหมั้นระหว่างชายและหญิงที่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา ทำการหมั้นกัน สัญญาหมั้นจึงอาจนำไปสู่การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1450 และเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นโมฆะตาม มาตรา 150

(ง)  การหมั้นระหว่างบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรมโดยไม่มีการจดทะเบียนให้เลิกรับบุตรบุญธรรม
การหมั้นระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้การสมรสระหว่างบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นผลให้การรับบุตรบุญธรรมที่มีต่อกันเป็นอันยกเลิกตาม มาตรา 1598/32 ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(จ) การหมั้นที่ทำขึ้นระหว่าง ชายหรือหญิงที่มีคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว
ชายหรือหญิงที่มีคู่สมรสแล้ว ไปทำสัญญาหมั้น สัญญาหมั้นดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ตาม มาตรา 150 มีวัตถุประสงค์ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากทำให้ครอบครัวเดิมแตกแยก

(ฉ)  การหมั้นระหว่างชายกับหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงไม่ถึง 310 วัน
การหมั้นที่ฝ่ายหญิงเคยสมรสและการสมรสสิ้นสุดลงไม่ถึง 310 วัน การหมั้นสมบูรณ์ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
 

สัญญาระหว่างสมรส............

ผิดสัญญาไม่จดทะเบียนสมรส

เรียกคืนของหมั้นและสินสอด.

ผิดสัญญาหมั้นเรียกสินสอดคืน...

บิดามารดามีสิทธิฟ้องคดีเรียกสินสอดของหมั้นคืน


ฟ้องเรียกคืนทรัพย์สินฐานผิดสัญญาหมั้น
ของหมั้นและสินสอด, มิได้มีเจตนาสมรสกันตามกฎหมาย, สิทธิเรียกคืนของหมั้นและสินสอด
สิทธิเรียกค่าเสียหาย,ค่าทดแทน,โดยไม่มีการหมั้น, แบบของสัญญาหมั้น
หลักเกณฑ์การหมั้นและเงื่อนไข อายุของคู่หมันฝ่าฝืนเป็นโมฆะ
แต่งงานแล้วไม่ยอมหลับนอนด้วย,เรียกสินสอดคืน
ขณะสู่ขอไม่มีการตกลงเรื่องจดทะเบียนสมรส
ผู้มีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าทดแทน
ค่าทดแทน | ผิดสัญญาหมั้น
การหมั้นและสิทธิเรียกค่าทดแทนในกรณีผิดสัญญาหมั้น
ผิดสัญญาหมั้นเรียกสินสอดคืน
เรียกค่าสินสอดคืนโดยไม่มีการหมั้น
ร่วมประเวณีกับชายหรือหญิงคู่หมั้น
ผิดสัญญาไม่จดทะเบียนสมรส
สินสอดเป็นทรัพย์สินให้บิดามารดา ข้อแตกต่างและข้อเหมือนสินสอดและของหมั้น
ความยินยอมของบิดามารดาในการหมั้น
การบอกเลิกสัญญาหมั้น
จดทะเบียนสมรสซ้อนเป็นโมฆะ ความเป็นโมฆะมีผลย้อนหลัง
ยินยอมเป็นสามีภริยากันต่อหน้านายทะเบียน
สัญญาระหว่างสมรส

แชร์สิ่งนี้