• numaphon@gmail.com; info@thailawconsult.com
  • 081-759-8181, 095-874-9974
  • 2019-09-04
  • ผู้ดูแลระบบ

การจัดการมรดก

1.  ผู้จัดการมรดก

    1.1  การตั้งผู้จัดการมรดก

            1)  ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม

            2)  ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล

    1.2  บุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดก

    1.3  อำนาจและหน้าที่ของผู้จัดการมรดก

            1)  หลักทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการมรดก

            2)  อำนาจหน้าที่เฉพาะอย่างที่กฎหมายบังคับให้ปฏิบัตินอกเหนือจากการชำระหนี้และการแบ่งปันมรดก

    1.4  ความรับผิดของผู้จัดการมรดก

            1) ความรับผิดต่อทายาท

            2)  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

    1.5  สิทธิของผู้จัดการมรดก

    1.6  ความสิ้นสุดแห่งการจัดการมรดกและความสิ้นสุดแห่งการเป็นผู้จัดการมรดก

            1)  ผู้จัดการมรดกพ้นหน้าที่เมื่อการจัดการมรดกเสร็จ

            2)  ผู้จัดการมรดกตาย

            3)  ผู้จัดการมรดกลาออก

            4)  ผู้จัดการมรดกถูกศาลสั่งถอน

            5)  อายุความฟ้องคดีเกี่ยวกับการจัดการมรดก

แชร์สิ่งนี้