• numaphon@gmail.com; info@thailawconsult.com
  • 081-759-8181, 095-874-9974

ให้คำปรึกษา/คำแนะนำ

ให้คำปรึกษา/คำแนะนำทางกฎหมายและคดีความทุกประเภท

แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

บริหารคดี

บริหารคดี, ดำเนินคดี, ว่าความคดี ทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักรไทย

บริการตรวจสอบเอกสาร

ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม

ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ เพื่อระงับข้อพิพาทกรณีต่างๆ

ติดตามหนี้สิน

รับดำเนินการติดตามหนี้สิน และสืบทรัพย์ ที่มีการบังคับคดีแล้ว